રેક લોકો રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરવાના સપના તો જુએ છે પણ પ્રોપર્ટી ના ભાવ રોકાણકારોના સપના ચકનાચૂર કરી નાખે છે.

આ પુસ્તક એ બધાજ સપના જીવંત રાખવા અને પૂરાં કરવામાં મદદ કરે છે.

The Benefits of Investing in Land

 • Can be invested with the starting price

 • Investments can be made from both small and large Amounts
 • There may be more returns in less time

 • Good rental income can be earned

Why Invest in 2.0 (Lothal & Dholera)

Development Plan Projections

Resident population in DSIR
2.0 million

Total Jobs in DSIR
827 Thousand

Land Rate in Square feet

The 2 Options to get benefits

Option 1

Sell your Plot & Get Great ROI

Option 2

Build Home & Enjoy Rental Income

Systematic Investment in Property

 • Revolutionary idea of today’s Era.

 • You can invest in plot-bungalows with very little down payment or 0% down payment.

 • This allows you to lock today’s market rate and you get 2 to 5 years time to pay balance payment.

 • You get the benefit of price rise with small investment.

 • Most of the cases the value of investment has doubled or exceeded by the completion of payment in this method.

 • Investing brings Discipline

 • Planning can be done according to future dreams

 • Inflation can be controlled

 • Invest at Today’s Rate & Earn at Future Rate

 • Benefit of the power of compounding

 • Your investment will only give you results if it involves regularity